top of page

Genel Aydınlatma Metni

SERDESİN REKLAM PRODÜKSİYON MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.;

MÜŞTERİLER, HİZMET SAĞLAYICILAR, TEDARİKÇİLER VE DANIŞMANLAR GENEL AYDINLATMA METNİ

Serdesin Reklam Prodüksiyon Menajerlik Ticaret Limited Şirketi (Şirket - Serdesin) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Şirketimiz; müşteriler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve danışmanlara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin; birinci maddesinde tebliğin amacı, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde tanımlanmıştır,

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; müşteriler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve danışmanlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında Şirketimizce işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirketimizin https://serdesin.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme, ilkelerine bağlı olarak kişisel verileriniz kategori edilmekte ve aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik No, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı, nüfus cüzdanı sureti)

İletişim bilgileriniz, adresiniz (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, açık adres bilgisi) şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi) faks bilgileri,

Aile Bireyleri ve Yakını Bilgisi; Kişisel veri sahibinin aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki kişisel veriler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (kan grubu da dahil çalışanlara ait sağlık verileri, biyometrik veriler, engellilik durumu, kullanılan cihaz ve protez bilgileri).

Sendikası, sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri,Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları, Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu,

İmzalanan sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri ifa edebilmek, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek, iş ortakları, danışman ve tedarikçilerle olan ilişkileri yönetmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak, Mal hizmet alış süreçlerini yürütmek, Saklama ve arşiv faaliyetlerini yönetmek, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanmak ve icra etmek amaçlarıyla,

Çalışan Özlük Bilgileri; Özgeçmişi (cv), sosyal güvenlik no, sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tahsis no, savunma ve ihtar belgeleri/tutanaklar, aile yakını verileri; evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, AGİ belgesi, performans değerlendirme notları, acil durumda aranacak yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası,

Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler; Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, Sabıka kaydı,

Hukuki belgeler; Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler.

Mesleki deneyim bilgisi; Diploma bilgileri, kurs bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, tecrübe belgesi, lisans belgesi.

Finansal Veriler; Banka hesap ve İban no, vergi numarası, banka adı, şubesi

Görsel Veriler; Kamera kayıtlarından elde edilen görüntüler.

Finansal bilgilerinizi (vergi numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, banka iban numarası, fatura ve e-fatura tarihi, hizmet belge numarası, hizmet ücreti, fatura kayıt numarası, ödeme tarihi, ödeme şekli finansal profil, mail order formu, kredi notu, sözleşme bilgileri, vergi dairesi no), ile birlikte kimlik ve iletişim bilgileriniz; Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ve Operasyon Süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Hukuki işlem bilgilerinizi; Şirketin hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükler kapsamında işlenen kişisel veriler. Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına ve mahkemelere karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amaçlarıyla.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirketimiz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan hükümlere, 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.

Özel nitelikli veriler veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenmemekte ve aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz, verilen açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere Kanun ve sair mevzuat kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, denetleyici ve düzenleyici kurumlara, aramızda doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacıyla, her türlü yargı makamına, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz ve avukatlarınıza. Sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz sözleşmeli çözüm ortaklarına, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, belge iletimi için kargo şirketlerine, finansal faaliyetin yürütülmesi amacıyla bankalara, aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel veriler, iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve digital yolla paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz finansal veriler ve fatura bilgileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki bilgiler, bilgiler web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurularınız, e-posta yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz ile yapılan yazışmalarınız KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri, vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden;

Madde.5/2-a: Kanunlarda öngörülmesi,Madde.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,Madde. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,Madde. 5/2-e : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Madde. 5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,

hukuki sebeplerine uygun olarak toplanmakta olup, yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Şirketimiz de geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin korunması Serdesin için önemlidir. Serdesin, kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı verilerinizin korunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Serdesin kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, her türlü alanda gerçekleşebilecek saldırılar nedeniyle kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Serdesin’in herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamakta olup, Şirketimiz işbu durumu derhal tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir.

HAKLARINIZ

SERDESİN REKLAM PRODÜKSİYON MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Caferağa Mahallesi Şair Latifi Sokak No:33 Serdesin Köşkü, 34710 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya velinimet@serdesin.com adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun madde 7/1-f maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82. Maddesi ile Türk Ceza Kanununun 138. Maddesine göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir. Şirketimiz nezdindeki istihdamınız süresince gerekli olan bilgilerin tümü istihdam süresince işlenmeye devam edecektir. İstihdamın sonlanması halinde kişisel verileriniz, Şirketimizin yasal hak ve sorumlulukları uyarınca yasaların gerektirdiği azami sürelerle saklanmaya devam edecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Serdesin işbu ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni ‘Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nın “https://serdesin.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan’da yerleşik Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı: SERDESİN REKLAM PRODÜKSİYON MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon Numaras :+90 216 748 51 22

Adres : Caferağa Mahallesi Şair Latifi Sokak No:33 Serdesin Köşkü, 34710 Kadıköy / İstanbul

Comments


bottom of page