top of page

Güvenlik Kameraları HakkındaAydınlatma Metni

SERDESİN REKLAM PRODÜKSİYON MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Serdesin Reklam Prodüksiyon Menajerlik Ticaret Limited Şirketi (Şirket - Serdesin) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri toplanan, saklanan ve işlenen; ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kamera görüntüleriniz; Fiziksel Mekan ve Bina Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuki Durumlarda delil oluşturma amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Kamera görüntüleriniz, bilgi verilmesi amacıyla kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetki vermiş olduğunuz, avukatlarınıza, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve hukuki durumlarda delil oluşturma amacı ile her türlü yargı makamına aktarılabilmektedir.

İşbu Politika ile işyerinde can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tesis edilmiş olan fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin uygun olarak seçilmesi, kurulması ve kullanılmasına ilişkin esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. İşbu politikada kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan sair mevzuatta belirtilen yükümlülüklere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Teknik ve İdari Tedbirler Rehberine uygun olarak kişisel verilerin gizliliğinin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunan kişilerin meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Politikanın kapsamında, işyerine giriş ve çıkışın kontrolü, işin teknik işleyişinin gözlenmesi, güvenlik bakımından önem arz eden teknik aletlerin ve işyeri bölümlerinin gözlenmesi, işyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve olası durumlarda tespit edilmesi; işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun, işyeri araç ve gereçlerini kurallara uygun kullanımının, yaptığı işin kalite ve performansının, iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerine uyumunun denetlenmesi, işçinin sözleşmeden doğan yükümlülük ihlallerinin tespit edilmesi amaçlarıyla işyerine yerleştirilen kameralar bulunmaktadır.

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile hizmet binası içerisindeki giriş kapıları, ziyaretçi bekleme alanı, ve kat koridorlarında görüntü kaydı alınarak görsel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

Görüntü verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde. 5/2-ç. ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Madde. 5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

UYGULAMALAR

 • Amaç ve kapsam, işyeri için konumlandırılacak kamera sayısı ile sınırlı olacaktır.

 • Kamera Kontrol sistemi şirketin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında caydırıcı olmasında, olası bir olaya anında müdahale edilerek önlenmesinde ve olayın tespitinde kullanılan yardımcı bir güvenlik sistemidir.

 • Kamera yerleri ve gözetleme istikametleri tercihen Güvenlik risk analizleri sonucunda kararlaştırılır, montaj safhasında kontrol edilir ve kullanım safhasında değerlendirmelere göre yerleri ve gözleme istikametleri belirlenir.

 • İşyeri çevresinde bulunan yapının 24 saat kameralarla izlenebilmesi gerekir ve söz konusu kameraların yeterli çözünürlükte, optik yakınlaştırma yapabilme özelliği bulunan (IP kameralar) yeterli görüş açısına sahip olması ve kör nokta bırakmayacak şekilde yerleştirilmiş olması gerekir.

 • Söz konusu kameraların kayıt yapma özelliğine de sahip olması aranır. Satın alma birimince düzenli olarak kayıtlar kontrol edilir.

 • Kamera kayıtları bir kayıt cihazı üzerinde muhafaza edilmektedir.

 • Kameralar 7 gün, 24 saat kayıt yapabilmektedir.

 • Kameralar işyerinde özel yerleri (giyinme-soyunma, dinlenme yerleri ve tuvaletler gibi) görüntülemeyecek şekilde konumlandırılmaktadır.

 • Kameranın görüntü aldığı yerlerde, çalışan ve misafirlerimizi bilgilendirici uyarı levhaları asılmaktadır.

 • Üst yönetim onayı ile görev ve sorumluluk alanlarında bulunan kameraları anlık izleme ve dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara erişme yetkisi, ilgili beyaz yaka çalışanlara verilir. Böyle bir durumda yetki verilen çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uymakla yükümlü oldukları esaslar hakkında bilgilendirme yapılarak, söz konusu kanuna uygun davranacaklarına ilişkin taahhütleri alınır.

 • Kayıtlara erişim halinde erişen çalışanın bilgisi, erişim zamanı ve yapılan işleme ilişkin kayıt tutulmaktadır.

 • Yasal merci taleplerinin karşılanması avukatın uygunluğu ve Kişisel Verileri Koruma Komitesinin bilgisi dahilinde ilerler. Şirketin üst yönetim bilgilendirmesi genel müdür tarafından yapılır. CD halinde yasal makamlara teslim edilen görüntüler olması durumunda bir kopyası da güvenlik departmanı tarafından alınır, muhafaza edilir.

 • Kamera görme yetkisi verilen kişiler, görüntülerin şirket dışından şahıslarca izlenmesine imkân sağlamamalıdır. Kamera görme yetkisi olan çalışanlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uymakla yükümlü oldukları esaslar hakkında bilgilendirme yapılarak, söz konusu kanuna uygun davranacaklarına ilişkin yazılı taahhütleri alınır.

 • Kamera görüntülerinin analog kameralar için 15-20 gün, IP kameralar için 1 ay tutulması esastır.

 • Kamera Kontrol sistemi arızaları, periyodik bakımları tedarikçi şirket tarafından yapılmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda Kamera Sistemi Servisi’nden teknik destek alınmaktadır.

 • İşyerinde bulunan kameralar elektrik kesintilerine karşı UPS bağlantılıdır.

 • Kayıt cihazlarının arızalanması ve/veya işlemden alınması halinde söz konusu cihazın üzerindeki verilerin yedeği alınmaktadır. Kayıt cihazının üzerindeki veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınlamış olduğu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’nde sayılan yöntemlerle gerekli durumlarda imha edilir ve silinen, yok edilen veya anonim hale getirilen kayıtlarla ilgili olarak tutanak tutulur ve bu tutanaklar üç yıl boyunca saklanır.

HAKLARINIZ

SERDESİN REKLAM PRODÜKSİYON MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahibine yol göstermektedir. İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

İlgili kişi olarak, KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca veri sorumlularına başvurarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Başvurunuzu, Caferağa Mahallesi Şair Latifi Sokak No:33 Serdesin Köşkü, 34710 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya velinimet@serdesin.com adresine güvenli elektronik imza ile ya da tarafınızdan şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ Şirket Ünvanı : SERDESİN REKLAM PRODÜKSİYON MENAJERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon Numarası : +90 216 748 51 22

Adres : Caferağa Mahallesi Şair Latifi Sokak No:33 Serdesin Köşkü, 34710 Kadıköy / İstanbul

コメント


bottom of page